قوانین آموزشی


1- زبان آموزان باید رسید ثبت نام خود را در جلسه اول به استاد خود تحویل نمایند.

2-دریافت رسید ثبت نام به معنای ثبت نام نهایی زبان آموز می باشد و لغو ثبت نام و عودت مبلغ ثبت نام تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.

3-تعداد جلسات غیبت مجاز برای هر زبان آموز در طول هر ترم 3 جلسه می باشد. در صورت غیبت بیش از سه جلسه زبان آموز اجازه حضور در کلاس و شرکت در امتحانات را ندارد.

4-حضور به موقع در کلاس الزامی است. در صورت تاخیر با توجه به تشخیص استاد و موسسه آن جلسه غیبت تلقی می شود.

5-نمره قبولی در هر ترم 75 از 100 می باشد. همچنین زبان آموز نباید در یکی از موارد ذکر شده در کارنامه نمره کمتر از 18 بگیرد.

6-به تاریخ امتحان های word test, Quiz, Movie دقت شود. در صورت عدم شرکت در آزمون های مذکور برگزاری آزمون مجدد منوط به پرداخت هزینه آزمون می باشد. در دوره بزرگسالان آزمون Word Test در جلسه هفتم ، آزمون Quiz در جلسه دهم و آزمون Movie&Song در جلسه چهاردهم برگزار خواهند شد. در دوره های کودکان و نوجوانان آزمون Word Test در جلسه هفتم، آزمون Quiz در جلسه یازدهم و آزمون Movie&Song در جلسه نوزدهم برگزار خواهند شد.

7-استفاده از تلفن همراه در کلاس اکیدا ممنوع می باشد. خروج از کلاس جهت استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد.

مقررات انضباطی


1-رعایت اخلاق و پوشش اسلامی برای همه زبان آموزان الزامی می باشد.

2-آوردن مهمان در کلاس ممنوع می باشد.