دوره ویژه سنین 9 تا 12سال

این دوره مخصوص زبان آموزانی می باشد که خواندن و نوشتن را در زبان فارسی آموخته اند و برآن تسلط کامل دارند. تمرکز این دوره بر آموزش همه مهارت های زبانی ( گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتاری) می باشد. سطوح مختلف این دوره به شرح زیر است:Primary English Courses
P.E.C1
P.E.C2
P.E.C3
P.E.C4
P.E.C5
P.E.C6
P.E.C7
P.E.C8
P.E.C9
P.E.C10
P.E.C11
P.E.C12
P.E.C13
P.E.C14
P.E.C15