دوره ویژه سنین 4 تا 8 سال

این دوره مخصوص زبان آموزانی می باشد که تا کنون خواندن و نوشتن را در زبان فارسی نیاموخته اند و یا بر آن تسلط ندارند. تمرکز این دوره بر آموزش به صورت گفتاری و شنیداری می باشد. جدول سطوح کودکان به شرح زیر است:Kindergarten English Courses
K.E.C.1
K.E.C.2
K.E.C.3
K.E.C.4
K.E.C.5
K.E.C.6
K.E.C.7
K.E.C.8
K.E.C.9
K.E.C.10
K.E.C.11
K.E.C.12
K.E.C.13
K.E.C.14
K.E.C.15
K.E.C.16
K.E.C.17
K.E.C.18
K.E.C.19
K.E.C.20