اصول و رو ش ترجمه Principles and Methodology of Translation

هدف از این دوره آموزش تکنیک های لازم جهت ارتقای توانایی فرد در ارائه ترجمه روان می باشد. این دوره در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته برگزار می شود. شرط لازم برای شرکت در این دوره ها دارا بودن توانایی زبانی در مهارت خواندن و نوشتن حداقل در سطح متوسط می باشد.