نمرات آزمون ها

این آزمون ها شامل چهار آزمون کتبی به صورت زیر می باشد:
* Word Test جلسه هفتم
* QUIZ جلسه دهم
* Movie & Song Test جلسه چهاردهم
* آزمون پایانی (Final)


آزمون فاینال شامل مراحل زیر می باشد:


* Written Exam(آزمون کتبی)
* Speaking(آزمون شفاهی)


Speaking Class Performance Final Exam Mid - Term
25 25 25 25