آموزش اساتید (T.T.C)

آن دسته از داوطلبانی که موفق به گذراندن آزمون کتبی شوند می توانند در این دورها شرکت نمایند. این دوره در 25 جلسه برگزار می شود و به شرکت کنندگان در این دوره روش های تدریس زبان انگلیسی، تکنیک های تدریس مهارت های مختلف زبانی، فنون مدیریت کلاس و روش های ارتقای حرفه ای آموزش داده می شود.