جذب اساتید

موسسه سفیر در پنجشنبه هر هفته ساعت 9 صبح آزمون کتبی برای جذب اساتید برگزار می کند. متقاضیانی که به 70 درصد سوالات کتبی پاسخ دهند به مصاحبه تخصصی دعوت می شوند. در صورت موفقیت، از متقاضی برای شرکت در دوره آموزش اساتید (T.T.C) دعوت به عمل می آید. در پایان دوره آموزش اساتید (T.T.C) آزمون اجرای عملی تدریس (Demo)برگزار می گردد و در صورت موفقیت در این مرحله، برای متقاضی مجوز تدریس صادر می گردد.