کلاس های بحث آزاد Free Discussion

زبان آموزانی که تما م سطوح را در موسسه سفیر یا هر موسسه دیگری گذرانده اند می توانند از این دوره جهت ارتقای سطح مهارت گفتاری و تمرین بیشتر استفاده نمایند.