برنامه ریزی، مشاوره، رفع اشکال

جلسات برنامه ریزی، مشاوره و رفع اشکال برای آمادگی زبان آموز جهت شرکت در دوره های مختلف با توجه به نیاز و هدف او ارائه می شود.