کلاس های کارشناسی ارشدزبان انگلیسی ویژه گرایش آموزش زبان انگلیسی ( زبان عمومی- روش تدریس-زبان شناسی- آزمون سازی)

در دوره زبا ن عمومی که در چهل جلسه تشکیل می شود به متقاضیان تکنیک های مورد نیاز جهت یادگیری واژگان انگلیسی ، گرامر مورد نیاز و همچنین چگونگی به کارگیری راهبردهای پاسخ گویی به سوالات درک مطلب آموزش داده می شود. از دیگر ویژگی های بارز این دوره برگزاری آزمون های متناوب جهت ارزیابی توانایی شرکت کنندگان در آزمون چند گزینه ای می باشد. دوره های تخصصی روش تدریس، زبان شناسی و آزمون سازی به صورت ارائه مفاهیم، نکات کلیدی ، بررسی سوالات چهار گزینه ای، رفع اشکال و مشاوره برگزار می شود. تعداد جلسات برای دوره روش تدریس 35 جلسه و برای دوره های زبا ن شناسی و آزمون سازی25 جلسه می باشد.