زبان برای آزمون ها ی کارشناسی ارشد رشته های مختلف

زبان برای آزمون های کارشناسی ارشد رشته مختلف شامل واژگان ، خواندن و گرامر (Vocabulary , Reading & Grammer) می باشد که در 25 جلسه تشکیل می شود. تمرکز بر تکنیک های مورد نیاز برای یادگیری واژگان و درک مطلب از ویژگی های بارز این دوره می باشد. در این دوره آزمون های متعدد با توجه به نکات آموزش داده شده به عمل می آید.