کلا س های فوق برنامه مختص زبان آموزان موسسه سفیر

این دوره ها به شرح زیر است:

الف :انگلیسی در پیک نیکEnglish in Picnic
زبان آموزان سطوح مختلف سفیر که تمایل به استفاده از زبان انگلیسی در موقعیت واقعی و خارج از کلاس دارند، می توانند در اردوهای تفریحی سفیر که به انگلیسی برگزار می شود ثبت نام نمایند.

ب: انگلیسی از طریق فیلم و خبر English through Movie and News
زبان آموزان سطوح مختلف سفیر که تمایل به ارتقای مهارت شنیداری خود دارند می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

ج: مکالمه تکمیلی
آ ن دسته اززبان آموزان سفیر که تمایل دارند مهارت گفتاری خود را فراتر از سطح خود تفویت کنند می توانند در این دوره شرکت نمایند.