بر گزاری کلاس های آمادگی آزمون های MSRT, MHLE, EPT , TOLIMO و زبان برای آزمون دکترای تخصصی

آزمون هایEPT, TOLIMO, MSRT, MHLE برای آن دسته از زبان آموزانی می باشد که دانشجوی مقطع دکترای تخصصی بوده و قبل از آزمون جامع ملزم به ارائه نمره قبولی در این آزمون ها می باشند. همچنین متقا ضیان شرکت در دوره دکترای تخصصی نیز می توانند در این دوره ها شرکت نمایند. این دوره در بیست و پنج جلسه تشکیل می شود و شامل آموزش مهارت های شنیداری، خواندن، گرامر و واژگان (Listening, Reading, Grammar & Vocabulary) می باشد. در راستای تدریس مطالب مورد نیاز، آزمون های چند گزینه ای نیز به طور متناوب در این دوره برگزار می گردد.